Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Referat fra styremøte 29. oktober 2009

Til stede: Leder Torleif Utnes, nestleder Geir-Kenneth Lyngedal, Hanne Berg, Maria Berg og Jostein Lindberg.

 

Møtested: Hos Torleif og Hanne, Steineveien 289.

Saksliste:

27/09 Godkjenning av innkalling og saksliste.

28/09 Godkjenning av referat fra forrige møte.

29/09 Referater og administrative beslutninger.

1. Mail fra Nordland idretskrets ang. kurs (sak. Nr. 30/09) 3. september

a. Info trinn 2 moduler

b. Info startmøte

c. Info verdiskapning

2. Medl.undersøkelse, Nordl. IK, for lite medlemsantall 2008 11. September

3. Svar ang. samarbeid med BUP 11. september

4. Svar fra LPK til Nordland IK 15. September

5. Kommentar fra NPF og V.V.idrettsråd 15. september

6. Shell Norge. Bekreftelse for mottatt søknad 15. September

7. Utlysning spillemidler til utstyr, NIF (sendt 5. Oktober) 15. September

8. Søknad om kursstøtte, hospitering på Andenes, Geir-Kemmeth 30. September

9. Søknad om kursstøtte, FNF-kurs. 30. September

10. Ang. medl.undersøkelse, svar med vedlegg 6. Oktober

11. Kurs av elever VVS 18. Oktober

12. Møte med Britt Aune, Drivhuset 26. oktober

13. Mottatt aktivitetsmidler (LAM) 26. oktober

30/09 Nordland idretskrets ang. kurs

Vedtak: Klubben går inn for å kjøre verdiskapningsmøte og startmøte. Dette skal gjennomføres etter

årsmøtet når nytt styre er på plass. Styret i ungdomsgruppa skal også delta.

Torleif tar kontakt med kursansvarlig i Nordland idrettskrets for mer informasjon.

31/09 Ungdomsgruppa.

Orientering fra gruppemøtet 20. Oktober -09 og utvikle mandat for ungdomsgruppen.

Vedtak:

Styret i ungdomsgruppa:

Leder: Stian Starheim Nilsen 91326635 stian_sn_91@hotmail.com

Nestleder: Thomas Vian Pettersen 97135038 thomas_vpcp@hotmail.com

Sekretær: Signe Waag 90502979 signe.waag@gmail.com

Medlem: Tommy Kristensen 94052695 stamsundgutten11@gmail.com

Andreas Thorbjørnsen 41653465 andreas_seb@hotmail.com

Jostein Lindberg 97095464 kaka_lindberg@msn.com

Mandat for ungdomsgruppa:

1. Sette seg inn i og følge formålsparagrafen for LPK

2. Sette seg inn i og følge HMS-dokumentet til LPK

3. Aktiviteter som skal gjennomføres settes opp i en aktivitetsplan som skal godkjennes av hovedstyret i LPK. Gjennomføringen skal være beskrevet.

Ekstarordinære aktiviteter (som ikke er beskrevet i aktivitetsplanen) kan vurderes av leder og/eller

nestleder i LPK

4. Aktiviteter som krever økonomi skal godkjennes av hovedstyret.

Et beløp opp til kr. 500,- kan godkjennes av leder i LPK.

5. Alle i hovedstyret kan kontaktes for råd og veiledning.

6. Ellers gjelder § 16 i vedtektene våre.

7. Referat fra gruppemøter skal sendes leder i LPK

32/09 Årsmøte innen februar 2010.

Lager forslag på fordeling av valgbarhet og vi fordeler oppgaver for klargjøring av årsmøtet.

Forslag på fordeling av valg:

Verv

Navn 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Styret

Leder

Torleif Utnes

På valg

På valg

På valg

Nestleder

Geir Kenneth Lyngedal

På valg

På valg

Sekretær

Maria Berg

På valg

På valg

Kasserer

Hanne Berg

På valg

På valg

På valg

Medlem

Jostein Lindberg

På valg

På valg

På valg

På valg

På valg

Vara

Jan Ekorn

På valg

På valg

På valg

På valg

På valg

Revisor

Revisor 1

Odd-Magne Utnes

På valg

På valg

På valg

På valg

På valg

Revisor 2

Arnfinn Lind

På valg

På valg

På valg

På valg

På valg

Ansv. politiatt.

Leder

Geir Kenneth Lyngedal

På valg

På valg

Vara

Hanne Berg

På valg

På valg

På valg

Valgkomite

Leder

Siv Lindberg

På valg

På valg

På valg

På valg

På valg

Medlem

Terje Bråten

På valg

På valg

På valg

På valg

På valg

Medlem

Therese Andreassen

På valg

På valg

På valg

På valg

På valg

Vara

Trine Waag

På valg

På valg

På valg

På valg

På valg

 

Oppgavefordeling:

Maria: Lager årsrapport ut fra referater.

Hanne: Sørger for klargjøring av regnskap for revidering.

Geir: Lager oversikt over turer og hvor mange som har deltatt.

Jostein: Rapport fra ungdomsgruppa.

Torleif: ”Sy sammen” årsmøte. Møtested, -tid, rapportering.

Alle: Forslag til nytt styre i LPK.

33/09 Diverse.

  • Nettsiden (orientering).
  • Status økonomi og medlemsantall.
  • Kåring av ”årets støttetak av LPK”. Leder får kr.200,- for premiering m/begrunnelse. Utlev på årsmøte.
  • Maria:Kajakktrening for styret.

Vi vil utvide dette til flere ganger i bassenget og da også for medlemmer. Opplæring av rulla kan gjøres. Geir-Kenneth og Torleif utreder dette til neste styremøte.

Neste styremøte: 26. november Hos: Torleif/Hanne Kl: 18.00 -20.00

Styret i ungdomsgruppa inviteres til å komme kl. 19:00.

Vi lager oss noe (jule)mat etter møtet.

Møtet slutt kl. 22:30

Maria Berg

Sekretær

 

Innkalling til årsmøte, mandag 21. februar 2022

Her kommer varsel angående avvikling av årsmøte. Som overskriften sier, skal det avholdes mandag 21. februar 2022 kl. 18:00. Møtet avholdes på Storfjord Grendehus, 2.et. I vedtektene står det følgende: «Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til…

Intro-, grunn- og oppfriskningskurset 3.-5. sept. er avlyst

Pga for få påmeldte og dårlig vær, er kurset avlyst. Vi beklager dette og håper at de som var påmeldt kan bli med til våren. Da er det bedre vær og varmere – håper vi! Mvh Adrian og Torleif

Aktivitetsdagen 28. august ble en stor suksess.

Lørdag morgen startet vi i staben for arrangementet, å rigge til med beachflagg, sette opp bord og bære kajakker. Litt før kl. 11:00 sto vi der å lurte: «kjæm dæ nokken?? Tru?? Saftdunken var oppfylt og vaflene lå klare  🙂…