Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Referat fra styremøte 29. mars 2009

Innkalt: Leder Torleif Utnes, nestleder Geir-Kenneth Lyngedal, Hanne Waag, Maria Berg og Jostein Lindberg.

Møtt: Alle møtt.

Avholdt: Hjemme hos Maria.

Sak

6/09 Godkjenning innkalling og saksliste.

Innkalling og saksliste godkjent.

7/09 Konstituering av styret valgt på årsmøte.

Leder Torleif Utnes

Nestleder Geir-Kenneth Lyngedal

Styremedlem Hanne Waag

Styremedlem Maria Berg

Styremedlem Jostein Lindberg

Varamedlem Jan Ekorn

Hanne Waag ble valgt til kasserer. Maria Berg ble valgt til sekretær som i første omgang bare skal ta seg av møtereferater. Jostein Lindberg skal jobbe ”mot” ungdom for å kartlegge behov og markedsføre klubben. Han skal prøve å tenke ut ideer i forbindelse med markedsføring der ungdom er målgruppa.

For rapportering til Brønnøysundregistrene ble personnummerne på de nye styremedlemene innlevert på møtet.

8/09 Møter

Gjennomføring av møter:

  • Innkalling og saksliste sendes ut senest 3 dager før møte.
  • Nye saker meldes til Leder og innen 1 uke før møte slik at leder får tid til å forberede saken. Ny møtedato avtales på møte.
  • Referat sendes ut etter møte.
  • Hvert møte varer i 2 timer
  • ”Snakke sak” og ”holde seg til sak” ble drøftet.

9/09 Revisor og slektsforhold med styret.

(hentet fra regnskaps og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd i NIF)

«Revisor, eller revisors nærstående, kan ikke ha andre valgte tillitsverv i vedkommende organisasjonsledd, eller være ansatt i dette. Med tillitsverv menes i denne sammenheng både oppnevnte tillitsverv og tillitsverv som følger av valg på årsmøtet.

Som revisors nærstående regnes:

1. Ektefelle og en person om vedkommende bor sammen med i ekteskapslignende forhold,

2. Mindreårige barn til vedkommende selv, samt mindreårige barn til person som nevnt i nr. 1 og som vedkommende bor sammen med,

3. Slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken,

4. Slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken til en person som nevnt i nr. 1 og

5. Ektefelle til, og en person som bor sammen i ekteskapslignende forhold med, noen som er nevnt under nr. 3.»

Vurdering:

Leknes padleklubb er liten og driver ikke kommersielt. Vi verken selger eller kjøper varer eller utbetaler lønn.

Vedtak:

Årsmøtets vedtak opprettholdes. Odd Magne Utnes og Arnfinn Lind er revisorer i år som valgt på årsmøte.

10/09 Søke midler

Vi søker kulturmidler og kursmidler av kommunen.

11/09 Eventuelt

Torleif og Maria skal bli enige om arkivsystem og rutiner til neste møte.

12/09 Kurs (Sak fremlagt på møte)

Det skal avholdes teorikurs 17. April og aktivitetslederkurs 18. og 19. April. Kursene skal holdes i Bø i Vesterålen.

Priser:

Teorikurs kr 500,- pr. pers.

Aktivitetsleder kr 1500,- pr. pers.

I tillegg til kurs avgift tilkommer overnatting og kjøring.

Det har tidligere vært enighet om refundering av bensinutgifter. Overnatting har tidligere vært refundert mot kvittering.

Kursene er del av en utdanningsstige som gjør deltakerne i stand til å avholde egne kurs for medlemmer og potensielle medlemmer. Det er enighet om at utdanningen ses på som en investering for klubben.

Vedtak:

Trine deltar på kurs 17. April. Trine og Geir Kenneth deltar på kurs 18. og 19. April. Klubben betaler kurs og overnatting etter regning, Bensinutgifter betales etter gjeldende satser.

Neste styremøte: 29.04.09 Hos: Maria Kl: 19.00 -21.00

Maria Berg

Sekretær

Leknes padleklubb

Innkalling til årsmøte, mandag 21. februar 2022

Her kommer varsel angående avvikling av årsmøte. Som overskriften sier, skal det avholdes mandag 21. februar 2022 kl. 18:00. Møtet avholdes på Storfjord Grendehus, 2.et. I vedtektene står det følgende: «Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til…

Intro-, grunn- og oppfriskningskurset 3.-5. sept. er avlyst

Pga for få påmeldte og dårlig vær, er kurset avlyst. Vi beklager dette og håper at de som var påmeldt kan bli med til våren. Da er det bedre vær og varmere – håper vi! Mvh Adrian og Torleif

Aktivitetsdagen 28. august ble en stor suksess.

Lørdag morgen startet vi i staben for arrangementet, å rigge til med beachflagg, sette opp bord og bære kajakker. Litt før kl. 11:00 sto vi der å lurte: «kjæm dæ nokken?? Tru?? Saftdunken var oppfylt og vaflene lå klare  🙂…