Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Årsmøteprotokoll, 27. januar 2016

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Antall: 9 medlemmer tilstede.

 1. Godkjenne:
  1. Innkallingen: Godkjent
  2. Sakliste: Godkjent
  3. Forretningsorden: Godkjent
 1. Velge:
  1. Dirigent: Kent Hammer
  2. Referent: Hanne Berg
  3. 2 representanter til å underskrive protokollen:

Frode Stormo og Bengt Riise

 1. Behandle LPK’s årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
  1. Kommentar: ”Bølgen og meg” er nedlagt
  2. Vedtak: Godkjent
 1. Behandle LPK’s regnskap i revidert stand.
  1. Kommentar:
   1. Gunnar Skoglund bemerket at det manglet balanseoppstilling i de utleverte dokumentene.
   2. Gunnar Skoglund gjorde oppmerksom på at det er gjort en omlegging av systemet ang. momskompensasjon knyttet opp mot sportsadmin.
 • De mangelfulle bilagene behandles på første styremøte og gjøres rede for i referatet.
 1. Vedtak: Godkjent
 1. Vedta ny lovnorm for LPK på bakgrunn av ny lovnorm for Norges Idrettsforbund
  1. Kommentar:
   1. LPK` formål føyes til som punkt 3 i Formålsparagrafen.
  2. Vedtak: Vedtatt
 1. Fastsette medlemskontingent som konsekvens av ny lovnorm.
  1. Kommentar: Medlemskontingenten økes til kr.100
  2. Vedtak: Vedtatt
 1. Vedta LPK’s handlingsplan og budsjett.

 Handlingsplan for 2016

  1. Kommentar: Generalsekretær Sven Andersen poengterer betydningen av kurs for å rekruttere medlemmer.
  2. Vedtak: Vedtatt
 • Budsjett for 2016
 1. Kommentar: Momskompensasjon reduseres til kr.5000
 1. Vedtak: Det budsjetteres med underskudd. Dette dekkes inn av egenkapitalen.Vedtatt
 1. Behandle LPK’s organisasjonsplan.

Årsmøtet har ingen sak ang. organisasjonsplan i år.

Valgkomiteens forslag:

Leder:                        Kent Hammer           for 1 år           Vedtak: Valgt

Nestleder:                 Svein Nordli             for 1 år           Vedtak: Valgt

Styremedlem:           Frode Stormo           for 1 år           Vedtak: Valgt

Styremedlem:           Susanne Hammer     for 1 år           Vedtak: Valgt

Styremedlem:           Nina Arntzen            for 1 år           Vedtak: Valgt

Varamedlem:           ingen forslag             for 1 år           Vedtak: –

Varamedlem:           ingen forslag             for 1 år           Vedtak: –

 

Kommentar:

 • På grunn av manglende og uklar plan over valgperioder

velges alle for 1 år.

 • Styret gis fullmakt av årsmøtet til å utnevne varamedlemmer.

Revisorer velges for et år:

Irina Reinholdtsen                                      for 1 år           Vedtak: Valgt

Gina Gabrielsen                                          for 1 år           Vedtak: Valgt

Ansvarlig for politiattester:

Leder:            Kent Hammer

Vara:              Nina Arntzen

 

Leknes 27.januar 2016

Innkalling til årsmøte, mandag 21. februar 2022

Her kommer varsel angående avvikling av årsmøte. Som overskriften sier, skal det avholdes mandag 21. februar 2022 kl. 18:00. Møtet avholdes på Storfjord Grendehus, 2.et. I vedtektene står det følgende: «Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til…

Intro-, grunn- og oppfriskningskurset 3.-5. sept. er avlyst

Pga for få påmeldte og dårlig vær, er kurset avlyst. Vi beklager dette og håper at de som var påmeldt kan bli med til våren. Da er det bedre vær og varmere – håper vi! Mvh Adrian og Torleif

Aktivitetsdagen 28. august ble en stor suksess.

Lørdag morgen startet vi i staben for arrangementet, å rigge til med beachflagg, sette opp bord og bære kajakker. Litt før kl. 11:00 sto vi der å lurte: «kjæm dæ nokken?? Tru?? Saftdunken var oppfylt og vaflene lå klare  🙂…