Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Årsmøte 28.januar 2019

Kl. 18:00, Storfjord Grendehus.

 Saksliste             

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.    11 personer
 2. Godkjenne:
  1. innkallingen, Godkjent
  2. sakliste, Godkjent
  3. forretningsorden, Godkjent
 3. Velge:
  1. dirigent: Torleif Utnes,
  2. sekretær: Hanne Straum Riise
  3. 2 representanter til å underskrive protokollen:
   1. Vibecke Pettersen
   2. Remi Andersen
 4. Behandle LPK’s årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle LPK’s regnskap i revidert stand.
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta LPK’s handlingsplan og budsjett.
 9. Behandle LPK’s organisasjonsplan.
 10. Valg

 

 

Sak 4: Årsberetning for Leknes padleklubb, 2018

 

Formålsparagraf

 • Leknes padleklubb (heretter kalt LPK) har som formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).
 • Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.
 • All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Klubben vil særlig jobbe for å gjøre padleaktiviteten tilgjengelig for ungdom, familier og andre grupper med behov for en unik aktivitet og naturopplevelse.

 

 

Funksjon Styret 2018

Valgkomiteens forslag

Styret

Leknes

padleklubb

Leder Torleif Utnes Sitter 1 år
Nestleder Remi Andersen Valgt for 2 år
Sekretær Hanne Straum Riise Sitter 1 år
Medlem Marianne Thallaug Wedset Valgt for 2 år
Kasserer Agnete Arntzen Andersen Sitter 1 år
Vara Bengt Riise Valgt for 1 år
Revisorer Revisor 1 Irina Reinholdtsen Valgt for 1 år
Revisor 2 Sølvi Elisabeth Albrigtsen Valgt for 1 år
Politiattester Leder Remi Andersen Valgt for 1 år
Vara Hanne Straum Riise Valgt for 1 år
Valgkomite Leder Torleif Valgt for 1 år
Medlem Remi Valgt for 1 år
Medlem Marianne Valgt for 1 år
Vara Julie Valgt for 1 år

 

Intro- og grunnkurs, 11. – 13. mai 2018. 6 pers.

Oppfriskningskurs, 12. – 13. mai 2018, 2 per.

Teknikkurs, 12-13 mai. Utdanning av 6 turledere

Dårlig vær stoppet neste planlagte kurs.

 

LPK deltar på friluftlivetsuke med padling, 7. september 2018

Det var mange fornøyde, barn, ungdom og voksne, som dro hjem.

Vi som sto for arrangementet anslo at det hadde vært innom ca. 30 stk som prøvde padling. Det var i kano, elvekajakker og havkajakker.

Grendelaget sørget for vafler,saft og kaffe.

Spennet i alder var fra ca 6 år til 60.

 

Aktivitetslederkurs, 28-30.sept, Harstad. Adrian deltok og kan har kurs innen intro- og grunnkurs.

 

Tur for DNT-ung, 6. okt 2018, 9 ungdommer og 4 ledere fra LPK.

 

Klubbtur.

Av 14 planlagte turer ble 2 avlyst pga dårlig vær og ikke oppmøte.

 

Naustet:

Noe gjenstår, slik som omramming av dører og noe fyllmasse på baksiden hvor vi skal parkere tilhengeren.

Tilhenger:

Flere lys var ødelagt/virket ikke. Dette ble reparert av Remi. Vi skal også stive av stativet.

 

Styremøter:

Det er avholdt 5 styremøter og behandlet 24 saker.

 

Andre møter/kurs:

Turlederne har hatt møter for å planlegge klubbturer. Disse er ikke protokollført.

Leder har deltatt på kurs/møter:

 • Klubbadminkurs, 17/4-18
 • Idrettrådets ansvar og funksjon og samarbeid med kommunen, 22/10-18
 • Qltura ungdomsklubb, meieriet Leknes
 • DNT-ung ifb med padleaktiviten

 

 1. Kommentarer: Ingen
 2. Vedtak: Godkjent

Sak 5: Regnskap:

 

INN UT
Ofentlig tilskudd 3400  kr        24 404,20  Tomteleie 6301  kr            3 000,00
Medl.kont. 3920  kr          4 298,25 Kjøp utstyr 6560  kr          33 641,79
Kursinntekt 3990  kr        22 800,00 Byggkostnad 6600  kr          11 733,22
Utleie drakter 3991  kr             196,50 Aktiviteter 6708  kr            1 270,71
Grasrotandel 3999  kr          2 174,81 Kurs/opplæring 6790  kr            6 638,20
Renteinntekter 8040  kr                34,00 Honnorar 6792  kr            5 000,00
Kontorrekv. 6800
EDB 6810  kr            6 426,00
Porto  6940  kr                  74,00
Bankgebyr  7770  kr                674,00
Forsikring 7500  kr            1 850,00
Leieutgifter  kr                250,00
Totalt  kr        53 907,76 Totalt  kr          70 557,92
IB 2018  kr        79 839,04
Resultat 2018 -kr       16 650,16
UB 2018  kr        63 188,88
Medlemstall:
Kvinner 27
Menn 16
Totalt 43

 

 

Revisors beretning:

UTTALELSE OM REGNSKAPET FOR 2018

Vi har revidert intern regnskapet i henhold Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små idrettsorganisasjoner.

Resultat regnskapet viser et underskudd på kr 16 650,-.

Innhold i notater for årsmøte 2018, sak 5 er ikke i samsvar med foreliggende regnskap for år 2018. Saldo som fremkommer av foreliggende intern regnskap av konto 1920 «Bank» pr 31.12.2018 utgjør kr 63 188,88.

Det foreligger ikke original bankbilag for desember måned. Foreliggende intern regnskap anbefales til godkjenning.

Harstad 17.01.2018, Irina Reinholdtsen og Sølvi Albrigtsen

 1. Kommentarer: Ingen
 2. Vedtak: Godkjent

 

Sak 6: Innkomne forslag.  Ingen innkomne forslag.

 

Sak 7: Fastsettelse av medlemskontingent: Styret foreslår ingen endring.

 1. Vedtak: Medlemskontingenten beholdes som den er.

 

Sak 8: Handlingsplan og budsjett for 2019

 

Målgruppe i 2019

 • Vårt satsningsområde vil være å lage padleaktiviteter for medlemmer. Spesielt samarbeid med Qltura ungdomsklubb med mulighet for å få til en ungdomsgruppe.

 

Vi fortsetter samarbeidet med:

 • Vestvågøy idrettsråd.
 • Nordland idrettskrets
 • Norges padleforbund
 • Vestvågøy kommune (kulturetaten)
 • Ferieklubben
 • Valnesfjord helsesportsenter ?
 • Forum for Natur og friluftsliv (FNF)
 • Organisasjoner og kontaktpersoner.

 

Møter

 • Styret avholder min. 3 styremøter og ellers etter behov.
 • Deltagelse på årsmøte i Vestvågøy idrettsråd.
 • Kretsting i Nordland Idrettskrets og Idrettens studieforbund, Nordland.
 • Møter med samarbeidspartnere og organisasjoner etter behov.

 

Kursing

Vi ønsker fortsatt kursing. Det blir innen nivåene:

 • Teknikkurs (LPK må leie inn instruktør)
 • Introduksjon og nybegynnerkurs
 • Oppfriskingskurs

 

Egne instruktører

Torleif Utnes

Adrian Bertheussen

 

Søke midler

Klubben vil søke midler for innkjøp av utstyr og til drift etter behov.

 

Innkjøp av utstyr

Anskaffelse av:

 • Utstyr ved behov.

 

Dugnad / vedlikehold

Klubbutstyret

Tilhenger

Naustet

 

Planlagte aktiviteter:

 • Åpen dag
 • Tekninikk-, Introduksjons- og nybegynnerkurs

 

Alle aktiviteter annonseres på hjemmesida og Facebook.

 

HMS

Fra vi startet i 2008 er det lagt ned mye arbeid innen HMS-arbeidet. Vi skal arbeide videre med risikoanalyser og hvordan medlemmene kan nyte godt av disse. Dette videreføres.

For å ta vare på sikkerheten blant de som padler, er det viktig at aktiviteten skjer i organiserte former.

Forslag som skal behandles i 2018: Styret vil endre kravet til leder for klubbturer til at teknikkurs blir et minstekrav. I tillegg skal alle turledere hatt gjennomgang av HMS-dokumentet.

Uorganiserte padlere oppfordres til å melde seg inn i en eller annen kajakk-/padleklubb.

Alle medlemmene i LPK bes om å formidle dette budskapet.

 

 

Profilering av klubben:

Medlemsmøter

”Bli kjent”-dag

Facebook

Hjemmesiden

Qultura ungdomsklubb

Egne arrangement

 

 1. Kommentar: Kjøre førstehjelpskurs, nye tørrdrakter, instagram
 2. Vedtak: Godkjent

 

Budsjett 2019 for Leknes Padleklubb

INN UT
Ofentlig tilskudd 3400  kr     20 000,00  Tomteleie 6301  kr     3 000,00
Medl.kont. 3920  kr       5 000,00 Kjøp utstyr 6560  kr   30 000,00
Kursinntekt 3990  kr     40 000,00 Byggkostnad 6600  kr   10 000,00
Utleie drakter 3991  kr       1 000,00 Aktiviteter 6708  kr     1 500,00
Grasrotandel 3999  kr       2 000,00 Kurs/opplæring 6790  kr     5 000,00
Renteinntekter 8040  kr             30,00 Honnorar 6792  kr     2 000,00
Kontorrekv. 6800  kr     1 500,00
EDB 6810  kr        500,00
Porto  6940  kr        300,00
Bankgebyr  7770  kr        700,00
Forsikring 7500  kr     5 000,00
Leieutgifter  kr     1 500,00
Totalt  kr     68 030,00 Totalt  kr   61 000,00
IB 2019  kr     63 188,88
Resultat 2019  kr       7 030,00
UB 2019  kr     70 218,88

 

 1. Kommentarer: Ingen
 2. Vedtak: Godkjent 

Sak 9: Organisasjonsplan.

 • Gjennomføre planlagte klubbturer
 • Gjennomføre overnattingstur
 • Starte opp ungdomsgruppa.
 • Avholde intro- og grunnkurs, oppfriskningskurs og tilbud om teknikkurs.
 • Avholde styremøter etter behov
 • Delta på div. møter/kurs
 1. Kommentarer: Ingen
 2. Vedtak: Godkjent

Sak 10: Valg

 

Foreta følgende valg:

  1. Leder og nestleder, hver for seg.
  2. 3 styremedlemmer og 1 varamedlem
  3. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. sak 9.
  4. 2 revisorer.
  5. Representanter til ting og møter i de organisasjoner LPK er tilsluttet.

 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet.

Deretter velges varamedlemmet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

 

 

Funksjon Styret 2019

Valgkomiteens forslag

Styret

Leknes

padleklubb

Leder Torleif Utnes Velges for 2 år
Nestleder Remi Andersen Sitter 1 år
Medlem Julie Fagerheim Velges for 1 år
Medlem Vibecke Pettersen Velges for 2 år
Medlem Maylinn Stomperud Velges for 1 år
Vara Børge Fygle Velges for 1 år
Revisorer Revisor 1 Irina Reinholdtsen Velges for 1 år
Revisor 2 Sølvi Elisabeth Albrigtsen Velges for 1 år
Politiattester Leder Remi Andersen Velges for 1 år
Vara Vibecke Pettersen Velges for 1 år
Valgkomite Leder Velges for 1 år
Medlem Velges for 1 år
Medlem Velges for 1 år
Vara Velges for 1 år

Styret konstituerer seg på første styremøte og velger Valgkomite.

 1. Kommentarer: Ingen
 2. Vedtak: Godkjent

Innkalling til årsmøte, mandag 21. februar 2022

Her kommer varsel angående avvikling av årsmøte. Som overskriften sier, skal det avholdes mandag 21. februar 2022 kl. 18:00. Møtet avholdes på Storfjord Grendehus, 2.et. I vedtektene står det følgende: «Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til…

Intro-, grunn- og oppfriskningskurset 3.-5. sept. er avlyst

Pga for få påmeldte og dårlig vær, er kurset avlyst. Vi beklager dette og håper at de som var påmeldt kan bli med til våren. Da er det bedre vær og varmere – håper vi! Mvh Adrian og Torleif

Aktivitetsdagen 28. august ble en stor suksess.

Lørdag morgen startet vi i staben for arrangementet, å rigge til med beachflagg, sette opp bord og bære kajakker. Litt før kl. 11:00 sto vi der å lurte: «kjæm dæ nokken?? Tru?? Saftdunken var oppfylt og vaflene lå klare  🙂…