Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Årsmøte 27. Januar 2014

Sakksliste
 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent:, sekretær: samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle LPK’s årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle LPK’s regnskap i revidert stand.
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta LPK’s handlingsplan og budsjett.
 9. Behandle LPK’s organisasjonsplan.
 10. Valg
Sak 4: Årsberetning for Leknes padleklubb, 2013 (godkjent)
Formålsparagraf
 • Leknes padleklubb (heretter kalt LPK) har som formål er å drive idrett organisert i Norgesidrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).
 • Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.
 • All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Klubben vil særlig jobbe for å gjøre padleaktiviteten tilgjengelig for ungdom, familier og andre
grupper med behov for en unik aktivitet og naturopplevelse.
Målgrupper i 2013
 • Ungdom (i dvale)
 • Funksjonshemmede
 • Familie

Styret i 2013

Leder Torleif Utnes
Nestleder Geir-Kenneth Lyngedal
Sekretær, Susanne Hammer
Kasserer Lena Farstad
Styremedlem Roger Vian
Varamedlem Agnete Arntzen Andersen
Revisor 1: Irina Reinholdtsen,
Revisor 2: Gina Gabrielsen,
(Begge fra forsvarets lønnsadministrasjon, kontrollteamet)
Politiattester:
Leder: Geir-Kenneth Lyngedal
Nestleder: Lena Farstad
Valgkomite:
Leder: Fredrik Farstad
Medlem: Veronika Myhre
Medlem: Hanne Straum Riise
Varamedl: Jon Arne Danielsen
Ungdomsgruppa: I dvale
Treningslokale:
Det har vært mulighet for klubbens medlemmer å trene 2 timer pr uke.
Tirsdag kl 2000-2100 og Lørdag 1600-1700
1 jan -1.mai,
1.okt – 31. des,
Bassengtrening Ingen
Styremøter : Siden siste årsmøtet har styret hatt 5 styremøter og behandlet 31 saker.
Kurs:
Avholdte kurs:
4 Intro- og grunnkurs, hav med 26 deltagere.
2 Teknikkurs 10 deltagere.
Siste del av barnekurset fra 2012, 3 deltagere.
Deltatt på eksterne kurs/møter/samling:
28.2 Økonomikurs – Torleif
13.3 Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Vestvågøy – Torleif og Geir-Kenneth
18.3 Årsmøte Vestvågøy idrettsråd – Geir-Kenneth
22-25.8 Nasjonal samling for funksjonshemmede, Hamarøya – Torleif
30.okt Kurs”Idrettsrådet og samarbeid med kommunen” – Torleif
19.nov Møte med idrettsråd ang. kommunens nedskjæringer – Geir-Kenneth
 Organiserte turer:
Geir-Kenneth Lyngedal
 Ballstad-Grænavika 7 stk
 Reine -Vorfjorden avlyst
Ure – Bårsund
Kent Hammer
Tangstad-Bjørnarøya 6 stk
Vestresand-Borgvær Avlyst
Valberg – Heimøya
Torleif Utnes
 Skifjord – Storfjord 6 stk
Rolvsfjord Avlyst. Dårlig vær
Gimsøya rundt Avlyst. Ingen påmeldt
Fredrik Farstad
Kvalnes-Vikarøyan-Hovsund 6 stk
Nesland-Nusfjord 4 stk
Andre arr:
Familiearr: 1 stk
Verdens aktivitetsdag
Padling med kirken (funksjonshemmede)
Padling med ”Fygleklubben” (kirken)
Valnesfjord. ”Aktiv leir 2013”
Ingen deltagelse fra LPK
STO-gruppen
8 ganger i løpet av våren. LPK har nå avsluttet dette tilbudet pga kapasitet.
Samarbeidspartnere og samarbeidsorganisasjoner:
Vest Lofoten Videregående skole
FNF Nordland
Norges Idrettsforbund
Norges padleforbund
Nordland idrettskrets
Vestvågøy idrettsråd
Klubbavtaler:
Bølgen og meg, Sandvika
Wangsvik, Ballstad
Tequila Sports, Harstad
Kulturkortet
Kulturkortet er et gratis fordelskort for ungdom i alderen 13-19 år. Kortet skal øke
tilgjengeligheten, og gi billigere priser til ulike kulturtilbud i Nordland. LPK er med i avtalen.
HMS:
Gjennomgått og oppdatert nov. 2012.
Profilering av klubben:
Oppdatering av hjemmesiden gjennom stort sett hele året.
Martin Kristiansen han vært til en uvurderlig hjelp.
Medlemsstatus pr. 31.12.2013:  64
Sak 5: Regnskap: (godkjent)
INNTEKT
3400 Offentlig tilskudd                       64622,05
3900 Annen driftsrelaterte inntekter      3299,-
3901 Bassengtrening                                 0,-
3904 Kajakkavtalen                             2000,-
3905 STO-gruppen                               9000,-
3906 Barnas sikkerhet i kajakk                  0,-
3920 Medlemskontigent                        3000,-
3961 10`D i friluft                                  400,-
3990 Kursinntekt                                31500,-
3991 Sponsing                                          0,-
3992 Utstyr til instruktører                         0,-
3993 Salg gammelt utstyr                    1300,-
8050 Renter                                           84,01
 Inntekt                                       115205,06
UTGIFT
6100 Frakt                                               0,-
6560 Klubbutstyr                                 7593,-
6563 Sponsing fra LPK                              0,-
6570 Utstyr til instruktører                   8190,-
6620 Rep og vedlikehold utstyr              673,20
6701 Gaver                                          447,-
6706 Barnas sikkerhet i kajakk            1500,-
6707 Leie bassenget                                 0,-
6708 Arrangementer                           1699,02
6790 Kurskostnader                              800,-
6810 Data/EDB kostnad                       6326,-
6840 Aviser/tidsskrift/bøker og lignende     0,-
6860 Møter, kurs og lignende               2328,20
6940 Porto                                           568,-
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 9100,40
7320 Reklamekostnad                        24667,50
7410 Medlemskontigent                         135,-
7500 Forsikring                                        0,-
7770 Bankgebyr                                    13,50
 Driftskostnader                          64040,82
RESULTAT
Inntekt                                 115205,06
Utgift                                     64040,82
Resultat (fortjeneste)        51164,24
BALANSE
Innskudd 1.1.2012                  37125,13
Resultat                                 51164,24
Innskudd 1.1.2013             88289,37
 Sak 6: Innkomne forslag. Ingen innkomne forslag.
Sak 7: Fastsettelse av medlemskontingent: Styret foreslår ingen endring. (godkjent)
Sak 8: Handlingsplan og budsjett for 2014 (godkjent)
Målgruppe i 2014
Vårt satsningsområde vil være å lage padleaktiviteter inkludert friluftsliv for:
ungdom,
familie og
funksjonshemmede.
Vi fortsetter samarbeidet med:
Vestvågøy idrettsråd.
Nordland idrettskrets
Norges padleforbund
FNF-Nordland
Idrettslinja.
Organisasjoner og kontaktpersoner.
Møter
Styret avholder styremøter etter behov.
Årsmøte i Vestvågøy idrettsråd.
FNF Nordland arrangerer fellesmøte/årsmøte i Bodø
Kretsting i Nordland Idrettskrets og Idrettens studieforbund, Nordland.
Møter med samarbeidspartnere og organisasjoner etter behov.
Kursing
Vi ønsker fortsatt kursing. Det blir innen nivåene introduksjon, nybegynner- og teknikkurs. Vi satser på å kurse
totalt 30 personer.
Kurs / utdanning.
Etter behov.
Egne instruktører
Geir Kenneth Lyngedal
Torleif Utnes
Søke midler
Klubben vil søke midler for innkjøp av utstyr og til drift etter behov.
Innkjøp av utstyr
Anskaffelse av:
Utstyr ved behov.
Utstyr,pr. 31.12.2013
Liste klargjøres til årsmøte.
Dugnad / vedlikehold
Klubbutstyret
Tilhenger
Planlagte aktiviteter:
Padleturer.
Familieaktiviteter.
Aktiv Leir 2014 ved Valnesfjord Helsesportssenter.
Introduksjons-, nybegynner- og teknikkurs
Bassengtrening
Alle aktiviteter annonseres på hjemmesida og Facebook.
HMS
Fra vi startet i 2008 er det lagt ned mye arbeid innen HMS-arbeidet. Vi skal arbeide videre med risikoanalyser
og hvordan medlemmene kan nyte godt av disse. Dette videreføres i 2014.
For å ta vare på sikkerheten blant de som padler, er det viktig at aktiviteten skjer i organiserte former.
Uorganiserte padlere oppfordres til å melde seg inn i en eller annen kajakk-/padleklubb.
Alle medlemmene i LPK bes om å formidle dette budskapet.
HMS-dokumentet vil bli gjennomgått årlig.
Rekruttering
Rekruttering av alle aldersgrupper.
Rekruttere uorganiserte padlere (ref. siste pkt. under HMS)
Markedsføring
Hjemmeside
Facebook
”Bli kjent”-dag
”Aktiv leir”, Valnesfjord helsesportsenter
Verdens aktivitetsdag
Skaftnesdagen
Aktivitetsdag for funksjonshemmede (samarb. med kirken)
Kontakte aviser når vi har arrangement.
Høstvekka
Andre arrangement.
Budsjett 2014 for Leknes Padleklubb (godkjent)
Kontonr.  Beskrivelse                            Inntekt           Utgift
3400       Offentlige tilskudd                   20000,-
 3920      Årskontingent                           3000,-
3990       Kursinntekt                             30000,-
6560       Klubbutstyr                                                 5000,-
6810       EDB                                                           1000,-
6860       Kurs / opplæring                                       13500,-
6940       Porto                                                         1000,-
              Div aktiviteter (basseng, turer, treff)          20000,-
7410       Medlemskontingent (Frivillighetsregistret)       135,-
              Honorar instruktører (4 kurs)                      8000,-
              Forsikring                                                  3500,-
7770       Bankgebyr                                                  250,-
              Momskomp.                               4000,-
              Balanse (fortjeneste)                                 4615,-
 Sum                                                     57000,-    57000,-
Sak 9: Organisasjonsplan. (godkjent)
Ungdomsgruppa ligger i ”dvale”. Bestemt av årsmøte 2011.
Familie- og turgruppen slås sammen til Aktivitetsgruppen.
Styret i LPK utformer mandat til hver enkelt arbeidsgruppe.
Sak 10: Valg (godkjent)
Valgkomite legger fram sitt forslag (se hjemmesiden)

Innkalling til årsmøte, mandag 21. februar 2022

Her kommer varsel angående avvikling av årsmøte. Som overskriften sier, skal det avholdes mandag 21. februar 2022 kl. 18:00. Møtet avholdes på Storfjord Grendehus, 2.et. I vedtektene står det følgende: «Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til…

Intro-, grunn- og oppfriskningskurset 3.-5. sept. er avlyst

Pga for få påmeldte og dårlig vær, er kurset avlyst. Vi beklager dette og håper at de som var påmeldt kan bli med til våren. Da er det bedre vær og varmere – håper vi! Mvh Adrian og Torleif

Aktivitetsdagen 28. august ble en stor suksess.

Lørdag morgen startet vi i staben for arrangementet, å rigge til med beachflagg, sette opp bord og bære kajakker. Litt før kl. 11:00 sto vi der å lurte: «kjæm dæ nokken?? Tru?? Saftdunken var oppfylt og vaflene lå klare  🙂…