Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Vedtekter

Lov for Leknes Padleklubb, stiftet 8.april 2008, med senere endringer, senest av 19. mars. 2012, godkjent av Nordland idrettskrets den 13. juni 2012.

 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

 

§ 1 Formål

Leknes Padleklubbs (LPK) formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. LPK vil særlig jobbe for å gjøre aktivitetene tilgjengelig for ungdom, familier og andre grupper med behov for en unik aktivitet og naturopplevelse.

 

§ 2 Organisasjon

LPK er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

LPK er medlem av det særforbund som lagets årsmøte bestemmer.

LPK er medlem av NIF gjennom Nordland idrettskrets, hører hjemme i Vestvågøy kommune, og er medlem av Vestvågøy idrettsråd.

LPK skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for LPK uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

 

§ 3 Medlemmer

Alle som aksepterer LPK’s og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak kan bli tatt opp som medlem. En søker kan ikke tas opp som medlem uten å ha gjort opp de økonomiske forpliktelsene til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF.

Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. LPK’s avgjørelse kan påklages til idrettskretsen. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Idrettskretsens avgjørelse kan påklages til Idrettsstyret innen 3 uker etter at rekommandert melding er mottatt.

Medlemskap i LPK er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og LPK’s regelverk og vedtak.

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

LPK kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i LPK og skal strykes fra LPK’s medlemsliste. Medlem som har tapt sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

Idrettslaget skal føre medlemslister.

Idrettslaget plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

 

§ 4 Medlemskontingent og avgifter

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud.

Medlemsåret er fra 1. Januar til 31. Desember.

Medlemskontingent er gyldig til og med 31. desember i medlemsåret.

 

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE

 

§ 5 Kjønnsfordeling

Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i LPK skal det velges personer fra begge kjønn.

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.

Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen.

 

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.

For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av LPK i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

En arbeidstaker i et idrettslag har ikke stemmerett på idrettslagets ordinære eller ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i LPK: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse.

Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i idrettslaget.

Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til LPK’s årsmøte og til å fremme forslag under årsmøtet.

 

§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

En arbeidstaker i LPK er ikke valgbar til verv i laget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i LPK plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører.

En arbeidstaker i LPK kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

Første og andre ledd gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i LPK.

Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med LPK.

Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at LPK gir de ansatte rett til å utpeke et eller flere medlemmer blant de ansatte til idrettslagets styre.

Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.

Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.

 

§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til LPK

En person som har en avtale med LPK som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av LPK er ikke valgbar til verv innen LPK eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med økonomiske interesse i driften av LPK. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører.

Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

Idrettskretsen kan når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.

Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.

 

§ 9 Inhabilitet

En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i LPK er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

a) når vedkommende selv er part i saken

b)når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken

c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part

d)når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i LPK.

Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.

Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.

Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i LPK.

 

§ 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i LPK vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling eller ved fjernmøte. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.

Det skal føres protokoll fra styremøter.

 

§ 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste skal fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. Styrehonorar skal fremkomme av årsberetningen.

III. ØKONOMI

 

§ 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv.

LPK er regnskaps- og revisjonspliktig.

Idrettslag med en årlig omsetning på under kr 5 millioner skal følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser. Øvrige idrettslag skal følge regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven, og skal engasjere revisor og velge kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.

Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene, og skal følge oppsettet i Norsk Standard kontoplan.

Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital.

LPK kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.

Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til LPK’s størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av årsmøtet. Årsmøtet bør vedta et særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner.

 

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.

 

§ 13 Årsmøtet

Årsmøtet er LPK’s øverste myndighet, og avholdes hvert år senest utgangen av februar måned.

Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på LPK’s internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

Alle LPK’s medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.

Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. LPK’s lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

 

§ 14 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av LPK.

 

§ 15 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta LPK’s budsjett
 9. Behandle LPK’s organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
  1. Leder og nestleder
  2. 3 styremedlem og 1 varamedlem
  3. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  4. 2 revisorer
  5. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd LPK har representasjonsrett.
  6. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

 

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret.

 

§ 16 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til §§ 5 til 8.

 

§ 17 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel etter:

a) Vedtak av årsmøtet i idrettslaget.

b) Vedtak av styret i idrettslaget.

c) Vedtak av styret i overordnet organisasjonsledd.

d) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigete medlemmer.

 

Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte.

 

Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. idrettslagets lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

Ekstraordinært årsmøte i LPK skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Sakliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.

 

§ 18 Idrettslagets styre

LPK ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsleddsregelverk og vedtak.
Påse at LPK’s midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at LPK har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.
Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.
Representere idrettslaget utad.
Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen og Forskrift om seksuell trakassering.
Utarbeide HMS
Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

 

§ 19 Grupper/avdelinger/komiteer

Valgkomiteen skal legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på årsmøtet, med unntak av valgkomité. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.

LPK kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. LPK’s årsmøte bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av LPK’s organisasjonsplan,

jf. § 15 pkt. 9.

For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele LPK, og grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere LPK utad uten styrets godkjennelse jf. § 19.

 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.

 

§ 21 Lovendring

Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i LPK etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av LPK selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.

I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av LPK selv.

 

§ 22 Oppløsning – Sammenslutning – Konkurs

Forslag om oppløsning av LPK må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 21.

Ved oppløsning eller annet opphør av LPK tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at LPK skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før LPK holder sitt ordinære årsmøte til behandling av saken.

Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst når konkurs er avsluttet og det mister således sitt medlemskap i NIF.

Frisbeegolf på en vindfull høstdag.

På en nokså vindfull dag deltok LPK med frisbeegolf ifb. med friluftaktivitetsuka. Det sjedde onsdag 6.sept Totalt var 28 personer og prøvde denne aktiviteten. Vinden ga alle utfordringer, så jeg så frisbeene tok alle mulige retninger. Det var barn fra…

LPK deltar på friluftlivetsuke med padling

Da har vi gjennomført vår padledel i friluftslivets uke. Det var mange fornøyde, barn, ungdom og voksne, som dro hjem. Vi som sto for arrangementet anslo at det hadde vært innom ca. 30 stk som prøvde padling. Det var i…

Maling av naustet (UTSATT pga dårlig vær)

Hvis været holder seg slik at det går å male naustet på lørdag 12.aug  og søndag 13. aug, ønsker vi hjelp. Tenker to økter, begge dagene. Første økt: 10 – 12, andre økt 13-15. Hvis du har mulighet – gi…