Leknes padleklubb

Etablert: 2008

Aktuelt

Årsmeldingen for 2017 / 2018

29. januar, 2018 Torleif Utnes

Da er årmøtet unnagjort og styret står nå i «startgropa» med flere gode ideer som vi vil sette ut i livet. Men, først skal vi har vårt første styremøte etter årsmøtet, hvor vi skal konstituere oss.

Her er årsmeldingen:

Saksliste             

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.    Antall:16 stk
 1. Godkjenne:
  1. Innkallingen: Vedtak: Godkjent
  2. sakliste: Vedtak: Godkjent
  3. forretningsorden: Vedtak: Godkjent
 1. Velge
  1. dirigent: Torleif Utnes
  2. sekretær: Hanne StraumRiise
  3. 2 representanter til å underskrive protokollen: Aud Karin Larsen og Adrian Bertheussen.
 1. Behandle LPK’s årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 2. Behandle LPK’s regnskap i revidert stand.
 3. Behandle innkomne forslag og saker.
 4. Fastsette medlemskontingent.
 5. Vedta LPK’s handlingsplan og budsjett.
 6. Behandle LPK’s organisasjonsplan.
 7. Valg

Sak 4: Årsberetning for Leknes padleklubb, 2017

Formålsparagraf

 • Leknes padleklubb (heretter kalt LPK) har som formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).
 • Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.
 • All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Klubben vil særlig jobbe for å gjøre padleaktiviteten tilgjengelig for ungdom, familier og andre grupper med behov for en unik aktivitet og naturopplevelse.

Siden 2016 og til 10. mai 2017 finnes det ikke noen dokumenter på hva som hva som har skjedd i LPK.

Via Facebook og innlegg på hjemmesiden har vi funnet dette:

Styret som ble valgt i 2016 besto av (Kopi fra Facebook: 4. mars 2016):

Nytt år og nytt styre  Det nye styret består av:
Kent Hammer, leder,
Nina Arntzen, Kasserer,
Frode Stormo, medlem,
Svein Nordli, nestleder
Susanne Hammer, sekretær.

Protokoll fra årsmøte 24.mars 2017.12.31 (fra hjemmesiden)

Den store saken på dette møtet var at LPK skulle gis bort til Vest Lofoten kajakklubb (VLKK) med alt av materiell, utstyr og aktiva, anslagsvis verdier mellom kr. 400.000,- og kr. 500.000,-.

Dette årsmøte ble underkjent av Nordland idrettskrets.

Se vedlegg på slutten av dette dokumentet.

Regnskap for hele 2016 var ikke ført. Dette ble gjort av dagens styre og ble lagt fram i revidert stand på ekstraordinært årsmøte 19.juni 2017. Ble godkjent.

Regnskapet fra 1. januar 2017 og til nytt styre overtok 10.mai, var heller ikke ført. Sittende styre fikk dette ført og ble funnet i orden. Alle bilag var der og stemte med bankutskriftene.

Styret vedtok at denne perioden blir revidert sammen med regnskapet fra 10.mai og ut året.

 

På ekstraordinært årsmøte 19. juni 2017 ble følgende styre valgt:

 

Verv Navn Funksjonstid
Leder Torleif Utnes Valgt for 2 år
Nestleder Remi Andersen Valgt for 1 år
Styremedlem Hanne Straum Riise Valgt for 2 år
Styremedlem Merete Voie Valgt for 1 år
Styremedlem Agnete Andersen Valgt for 2 år
Varamedlem Bengt Riise Valgt for 1 år
Revisor Irina Reinholtsen Valgt for 1 år
Revisor Sølvi Albrigtsen Valgt for 1 år

Valgkomite:

Leder:                        Hanne Berg

Medlem:                     Liss Eva Wiik

Medlem:                     Odd Bjåstad

Vara:                          Svenn Arne Olsen

Politiattester: Remi Andersen og Hanne Straum Riise

 

Aktiviteter:

Intro- og grunnkurs, 16. – 18. juni 2017.

Padlekurset  i helga,16. – 18. juni. 7 nye våttkorteiere og 3 som tok oppfriskningskurs, deltok.

 LPK deltar på friluftlivetsuke med padling, 4. september 2017

Da har vi gjennomført vår padledel i friluftslivets uke. Det var mange fornøyde, barn, ungdom og voksne, som dro hjem.

Vi som sto for arrangementet anslo at det hadde vært innom ca. 30 stk som prøvde padling. Det var i kano, elvekajakker og havkajakker.

Spennet i alder var fra ca 6 år til 60.

Frisbeegolf på en vindfull høstdag, 6. september 2017

På en nokså vindfull dag deltok LPK med frisbeegolf ifb. med friluftaktivitetsuka. Det skjedde onsdag 6.sept Totalt var 28 personer og prøvde denne aktiviteten. Vinden ga alle utfordringer, så frisbeene tok alle mulige retninger. Det var barn fra ca. 7 år, voksne og et gjeng fra flykningeetaten. Alle som prøvde hadde det skikkelig moro og det var mye latter oppi bakkene til Borga, Lekneshallen.

Klubbtur.

Det ble kun en klubbtur. 4 deltok.

Naustet:

Naustet ble bygget ferdig i løpet av vår/forsommer og tatt i bruk. Noe gjenstår, slik som omramming av dører og noe fyllmasse ved dørene.

Tilhenger:

Flere lys var ødelagt/virket ikke. Dette ble reparert.

Styremøter:

Det er avholdt 6 styremøter og behandlet 30 saker.

Andre møter:

Leder har hatt møte med:

 • leder Britt Aune, Qultura ungdomsklubb, meieriet. Det handlet om samarbeid med ungdomsklubben. Hanne Berg deltok også på dette møtet. Nytt møte til våren ang. samarbeid mellom ungdomsklubben og LPK.
 • 3 ungdommer som ønsker å bli aktive i LPK innen ungdomsarbeid og som turledere.
 • Instruktør for å avholde teknikkurs for de som skal fungere som turledere/lede evt. Ungdomsgruppe.
 • Vestvågøy Frivilligsentral (Ferieklubben) i Juli.

Sluttkommentar fra leder Torleif:

Hovedoppgaven for dette styret var å berge LPK fra å bli nedlagt. Mye energi ble lagt ned for å få omgjort vedtaket ang. nedleggelse. Her er det flere personer som jeg må si takk for innspill og hjelp.

Det var flere ting innen administrasjon som måtte korrigeres, gjenopprettes og fornyes. Eksempel på dette er rettigheter opp mot bank, hjemmeside, facebook. Rapportering til idrettsforbundet, idrettskrets og Brønnøysundregistrene.

En stor og viktig sak som kom på plass, var naustet. Vi har nå fått samlet alt utstyr på en plass i ett flott område med nærhet til havet.

Kopi av div vedlegg:

Til Informasjon. Hjemmesiden 3. april

 Årsmøtet i Leknes Padleklubb, vedtok enstemmig sammenslutning med Vest-lofoten Kajakklubb. Vi tror på å stå samlet i en klubb hvor ressurser kan utnyttes på en bedre måte.

Tanken og ideen om et inkluderende padlemiljø, mener vi blir forsterket ved å samle alle resurser i en klubb.
Miljøet i Lofoten er ikke så stort at det er i idrettens beste, og miljøbyggende å samle alle padlere rundt en klubb.

Vedr. årsmøte 2016 avholdt 24.03.17 Hjemmesiden 7. april 2017 

 Vi har ikke kunnet kommentere årsmøtets beslutninger i påvente av en formell avklaring fra Nordland idrettskrets. Uttalelsen vises nedenfor.

«Jeg har gått gjennom papirene deres og jeg ser at årsmøtet ikke har vært vedtaksfør på årsmøtet, jf. Lovnormens § 13 (5). I bestemmelsen står det at «årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. idrettslagets lov». Videre står det i deres lovnorm § 15 (10) bokstav a og b at styret består av «leder og nestleder» og «5 styremedlemmer og 2 varamedlem»

Det vil si at styret utgjør syv personer, mens det kun var fire personer representert på årsmøtet.

På bakgrunn av dette vil årsmøtevedtakene ikke være gyldig.

Det må innkalles til nytt årsmøte. Dette kan gjøres med to ukers varsel.»

(advokat i Nordland idrettskrets)

Sitat slutt.

Avslutningsvis.:

Styret som var valgt for 2016 har lagt ned sine verv.

For videre informasjon, kan Nordland idrettskrets kontaktes.

Medlemsstatus pr. 31.12.2017:

Gruppe Kvinner Menn Totaler
0-12 13-19 20-80 81- 0-12 13-19 20-80 81-
Betalende medlem 13 22 35
Funksjonshemmede 2

Vedtak årsmeldingen for 2017: Godkjent

Sak 5: Regnskap:

Resultat

Konto Tekst Inntekt Utgift
3400 Offentlig tilskudd 1356,00
3920 Medlemskontingent 3500,00
3990 Kursinntekt 18400,00
3999 Grasrotandel 1125,75
6301 Leie nausattomt 3000,00
6600 Naust 28208,98
6810 Data 1257,00
6940 Porto 40,00
7500 Forsikringspremie 2088,00
7770 Bankgebyr 926,50
8040 Renteinntekt 42,00
Driftsresultat -10822,23
    24423,75 24423,75

 

Balanse

Inngående balanse 1/1-2017 90661,27
Driftsresultat -10822,23
Utgående balanse 31/12-2017 79839,04

Kommentarer:

Totalsum er feil, må endres fra 61672,72,- til 24423,75,- (korrigert)

Forsikringen gjelder mennesker. I løpet av året skal alt av utstyr gjennomgås og forsikres.

I budsjettet som var lagt, var det beregnet et underskudd på 20.000 kr for bygging av naustet.

REVISORS BERETNING

UTTALELSE OM REGNSKAPET FOR 2017

Vi har revidert årsregnskapet i henhold Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små idrettsorganisasjoner.

Årsregnskapet viser et underskudd på kr 10 822,23. Underskudd er budsjettert og forklares i utgifter for reparasjon og vedlikehold av lagerbygget.

Beløps størrelse for offentlig tilskudd i 2017 er betydelig mindre enn i året 2016. Forutsetning for mottak av offentlig innskudd er ukjent for oss.

Saldo som fremkommer av utskrift fra bank pr 31.12.2017 utgjør kr 79 839,04. Dette er i samsvar med utgående saldo som fremkommer av konto 1920 «Bank» i regnskapet.

Foreliggende regnskap anbefales til godkjenning.

 

Harstad 16.01.2017

Irina Reinholdtsen                                                  Sølvi Albrigtsen

Vedtak: Godkjent

 Sak 6: Innkomne forslag.  Ingen innkomne forslag.

Sak 7: Fastsettelse av medlemskontingent: Styret foreslår ingen endring. Vedtak: Godkjent

Sak 8: Handlingsplan og budsjett for 2018

Handlingsplan for Leknes Padleklubb, 2018

Målgruppe i 2018

 • Vårt satsningsområde vil være å lage padle- og friluftsaktiviteter for medlemmer.

Vi fortsetter samarbeidet med:

 • Vestvågøy idrettsråd.
 • Nordland idrettskrets
 • Norges padleforbund
 • Vestvågøy kommune (kulturetaten)
 • Idrettslinja
 • Vestvågøy Frivilligsentral (Ferieklubben)
 • Valnesfjord helsesportsenter?
 • Organisasjoner og kontaktpersoner.

Møter

 • Styret avholder min. 3 styremøter og ellers etter behov.
 • Deltagelse på årsmøte i Vestvågøy idrettsråd.
 • Kretsting i Nordland Idrettskrets og Idrettens studieforbund, Nordland.
 • Møter med samarbeidspartnere og organisasjoner etter behov.

Kursing

Vi ønsker fortsatt kursing. Det blir innen nivåene:

 • Teknikkurs – 6 pers
 • Introduksjon og nybegynnerkurs – 10 pers
 • Oppfriskingskurs – 8 pers

Kurs / utdanning.

1 kurs + Etter behov.

Egne instruktører

Torleif Utnes

Søke midler

Klubben vil søke midler for innkjøp av utstyr og til drift etter behov.

Innkjøp av utstyr

Anskaffelse av:

 • Utstyr ved behov.

Utstyr,pr. 31.12.2017

Liste klargjøres til våren.

Dugnad / vedlikehold

Klubbutstyret

Tilhenger

Lagerlokale

Planlagte aktiviteter:

 • Teknikk-, Introduksjons- og nybegynnerkurs
 • Klubbturer
 • Delta aktiviteter organisert av andre

Alle aktiviteter annonseres på hjemmesida og Facebook.

 HMS

Fra vi startet i 2008 er det lagt ned mye arbeid innen HMS-arbeidet. Vi skal arbeide videre med risikoanalyser og hvordan medlemmene kan nyte godt av disse. Dette videreføres.

For å ta vare på sikkerheten blant de som padler, er det viktig at aktiviteten skjer i organiserte former.

Forslag som skal behandles i 2018: Styret vil endre kravet til leder for klubbturer til at bestått teknikkurs blir et minstekrav. I tillegg skal alle turledere hatt gjennomgang av HMS-dokumentet.

Uorganiserte padlere oppfordres til å melde seg inn i en eller annen kajakk-/padleklubb.

Alle medlemmene i LPK bes om å formidle dette budskapet.

Profilering av klubben:

Medlemsmøter

”Bli kjent”-dag

Facebook

Hjemmesiden

Qultura ungdomsklubb

Egne arrangement

Budsjett 2018 for Leknes Padleklubb

 Tekst

Inn Ut
Offentlig tilskudd  kr     1 000,00
Momskompensasjon  kr     3 000,00
Medlemskontingent  kr     4 000,00
Kursinntekt  kr   41 300,00
Grasrotandel  kr     1 500,00
Tomteleie naust  kr    3 000,00
Kjøp klubbutstyr
Naust  kr 10 000,00
Div. aktiviteter  kr    4 000,00
Kurs / opplæring  kr    9 000,00
Honorar instruktør  kr    5 000,00
Kontrrekvisita
EDB  kr    5 000,00
Medlemskort
Porto  kr       350,00
Forsikring  kr    5 000,00
Bankgebyr  kr    1 000,00
Renter  kr           30,00
Summer  kr   50 830,00  kr 42 350,00
Balanse  kr                                 8 480,00
IB  kr   79 839,04
Balanse  kr     8 480,00
UB  kr   88 319,04

 Kommentarer:

Det kan søkes prosjektmidler på ”familiedager” og utleiedrakter.

Det må kjøpes inn ny pc til leder.

Vedtak: Godkjent

Sak 9: Organisasjonsplan.

 • Starte opp ungdomsgruppa.
 • Igangsette opplæring av turledere

Vedtak: Godkjent

Sak 10: Valg

Valgkomiteens forslag

Foreta følgende valg:

  1. Leder og nestleder
  2. 3 styremedlemmer og 1 varamedlem
  3. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. sak 9.
  4. 2 revisorer.
  5. Representanter til ting og møter i de organisasjoner LPK er tilsluttet.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet.

Deretter velges varamedlemmet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Funksjon Styret 2018Valgkomiteens forslag
StyretLeknes

padleklubb

Leder Torleif Utnes Sitter 1 år
Nestleder Remi Andersen Velges for 2 år
Medlem Hanne Straum Riise Sitter 1 år
Medlem Marianne Thallaug Wedset Velges for 2 år
Medlem Agnete Andersen Sitter 1 år
Vara Bengt Riise Velges for 1 år
Revisorer Revisor 1 Irina Reinholdtsen Velges for 1 år
Revisor 2 Sølvi Elisabeth Albrigtsen Velges for 1 år
Politiattester Leder Remi Andersen Velges for 1 år
Vara Hanne Straum Riise Velges for 1 år
Valgkomite Leder Velges for 1 år
Medlem Velges for 1 år
Medlem Velges for 1 år
Vara Velges for 1 år

Styret konstituerer seg på første styremøte og velger valgkomite.

Vedtak: Godkjent

Underskrift:

Aud Karin Larsen                Adrian Bertheussen

Sign                                        Sign

God jul!

21. desember, 2017 Torleif Utnes

NPF_Julekort_2017

 

Da ønsker styret alle ei riktig god jul og at 2018 blir et fantastisk år.

22. januar skal vi ha vårt årsmøte og styret har gode planer som vi håper skal skape aktivitet i vårt padlemiljø.

Årsmøtet avholdes på Storfjord grendehus og vi benytter anledingen til å vise fram naustet vårt.

Bl.a. må vi markere at LPK er 10 år i 2018.

Julehilsen fra styret v/Torleif

Maling av naustet (UTSATT pga dårlig vær)

10. august, 2017 Torleif Utnes

Hvis været holder seg slik at det går å male naustet på lørdag 12.aug  og søndag 13. aug, ønsker vi hjelp.

Tenker to økter, begge dagene. Første økt: 10 – 12, andre økt 13-15.

Hvis du har mulighet – gi meg beskjed slik at vi kan skaffe tilveie nok maleutstyr.

Eks. på hvordan du gir beskjed: «Lørdag økt 2″

Send på mail: torleif.utnes@gmail.com

Naustet ikke helt ferdig på bildet

Angående leie av klubbens utstyr.

1. august, 2017 Torleif Utnes

I den siste tiden har jeg fått flere forespørsler om leie av kajakk og gjerne med utstyr.
LPK kunne kanskje ha tjent mye penger på dette, men for det første er det forpliktelser å leie slikt utstyr, det kreves administrasjon til dette og vi får stor slitasje på utstyret.
Så: LPK leier ikke ut utstyr !
 
Utstyret vårt brukes ifb med klubben arrangement, slik som turer, kurs og evt andre arrangement.
På kurs får kursdeltagerne låne kajakk,vest, spruttrekk, åre, tørrdrakt og det andre utstyret som man skal lære å bruke under kurset.

Som medlem får man på klubbturer låne kajakk, åre, vest og spruttrekk. Ikke tørrdrakt.
Torleif Utnes
Leder LPK

PADLETUR !

22. juni, 2017 Torleif Utnes

28. juni kl. 18:00 tar vi en padletur fra LPK-Naustet i Storfjord og retning Steine. Medlemmer i LPK får mulighet til å låne kajakk, åre og spruttrekk. (først-til-mølla-prinsippet) Resten av antrekket må hver besørge selv. Vi tar med noe å drikke og bite på. Håper at de som var med på kurset sist helg tar seg tid til å være med.
Værforbehold !

Innkalling til ekstraordinært årsmøte 19.06.17, kl. 19:00-21:00.

3. juni, 2017 Torleif Utnes

Møtested:  Menighetshuset, Tamyra 24, Leknes

Saksliste:

 • Revidert regnskap for 2016.
 • Forslag til handlingsplan og budsjett for 2017
 • Vedtekter med de endringene som NIF kom med 2015
 • Valg(Robert Andersen ut, Merete Voie inn, Bengt Riise til vara)

 

Verv Valgt 10.05.2017 Forslag Funksjonstid
Leder Torleif Utnes Torleif Utnes Valgt for 2 år
Nestleder Remi Andresen Remi Andersen Valgt for 1 år
Styremedlem Hanne Staum Riise Hanne Straum Riise Valgt for 2 år
Styremedlem Begnt Riise Merete Voie Velges for 1 år
Styremedlem Agnete Andresen Agnete Andersen Valgt for 2 år
Varamedlem Robert Andresen Bengt Riise Velges for 1 år
Revisor Irina Reinholtsen Irina Reinholtsen Valgt for 1 år
Revisor Odd Bjåstad Sølvi Albrigtsen Velges for 1 år

 

Valgkomite: 1 leder, 2 medlemmer og 1 vara.  Velges for 1 år.

Hanne Berg

Liss Eva Wiik

x

x

Politiattester:

1: Remi Andersen

2: Hanne Straum Riise

 

Velkommen!

 

Lagerbygget vårt «reiser» seg!

27. mai, 2017 Torleif Utnes

Her er noen bilder som viser trinnvis hav som har skjedd.

Det som gjennstår er å gjøre ferdig kledningen på siste langvegg og kle en skillevegg inne i bygget, tilpasse takåsene før selve takplatene kommer på plass, lage port og dør, mønekasser, hjørnebord og til slutt innredning (stativ til kajakkene og hyller/stativ til klubbens padleutstyr).  Etter at all bygging er gjort, skal det males. Som du ser er det litt igen, men dette skal bli flott for LPK.

 

Da er vi klar for å bygge!

19. mai, 2017 Torleif Utnes

På lørdag 20. mai fortsetter vi å bygge ferdig lageret vårt. Plattingen er ryddet for materialene som var lagret der, verktøy er lastet inn i bilen.

Hammer, tommestokk og wather blir viktig verktøy.

Har du lyst til å være med, komme se / heie på oss, så er det bare å komme. Vild du snekre – ta med hammer!

IMGP2673 IMGP2674

Årsmeldingen for 2017 / 2018

Da er årmøtet unnagjort og styret står nå i «startgropa» med flere gode ideer som vi vil sette ut i livet. Men, først skal vi har vårt første styremøte etter årsmøtet, hvor vi skal konstituere oss. Her er årsmeldingen: Saksliste      …

LPK`s årsmøte 22. januar 2018

Årsmøte avholdes 22.januar kl. 18:00, Storfjord og omegn grendelags, grendehus Hvis du har noe som vi skal ta opp som sak, må du sende det til leder pr. mail torleif.utnes@gmail.com Styret skal ha siste styremøte før årsmøte 8.januar og evt….

God jul!

  Da ønsker styret alle ei riktig god jul og at 2018 blir et fantastisk år. 22. januar skal vi ha vårt årsmøte og styret har gode planer som vi håper skal skape aktivitet i vårt padlemiljø. Årsmøtet avholdes på…